Kiracının Ödediği Aidat ile Bina Demirbaşı Alınabilir mi?

Demirbaş ödemeleri genel manada kat malikini, Aidat ödemeleri kiracıları ilgilendirir. Peki kiracının ödediği aidatlar ile apartman demirbaş giderine harcanabilir mi?

Kiracının Ödediği Aidat ile Bina Demirbaşı Alınabilir mi?

Yapılan kira kontratında mal sahibi kiracıdan aidatı da tahsil ediyorsa, o zaman kiracıda aidat yükümlülüğü kalmaz. Zaten bu yükümlülükte her zaman kat maliki müteselsil sorumludur.

Kiracının yönetime ödemediği her türlü borç, kat malikinin sorumluluğundadır. Aidat ve demirbaş ödemelerini belirlerken, genel kurullarda alınan talepler çok önemlidir.

Yönetici bu talepler üzerinden fiyat araştırması yaparak aidatları ondan sonra belirlemelidir.

Kat Mülkiyeti Knunu Madde 16:

 Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar.

Kat Mülkiyeti Knunu Madde 20:

Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

-- Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak

-- Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. 

-- Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

-- Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.

-- Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

-- Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan, kişinin, kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Kiracıdan Apartman Demirbaş Ücreti Alınamaz!

Kat Mülkiyeti Kanununa göre kiracı, personel giderlerini, merdiven elektriği, asansör elektriği, ortak temizlik ve su giderleri, ısınma giderleri (kalorifer tamiratı hariç), yönetici ücreti gibi ücretleri öder.

Tamir, yenileme, sigorta, merdiven boşluğu ile dış cephenin boyanması, asansör tamiri, güçlendirme giderlerini ve değer artırıcı-kalıcı yatırımları ev sahibi öder.

Toplanan aidatlar ile yukarda bahsi geçen işler yapılamaz. Biriken aidat varsa ya aidatlarda indirim yapılır veya belirlenen bir süre aidat toplanmaz.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 03:38
YORUM EKLE