Kat Malikler Kurulunda Alınan Kararlar Nasıl İptal Edilir?

Kat Mülkiyeti Kanununa göre Kat Malikleri Kurulu, ana gayrimenkulün yönetimi ile ilgili kuralları belirleyen organdır. Peki Kat Malikleri Kurulunca alınan kararlar nasıl iptal edilir?

Kat Malikler Kurulunda Alınan Kararlar Nasıl İptal Edilir?

Kat malikleri kurulu, kat maliklerinden oluşur. Her kat maliklerinin yalnızca bir oy hakkı vardır.

Ancak birden fazla bağımsız bölümü olan kişi her bağımsız bölüm için bir oy kullanabilir, ama kullanabileceği oy sayısı tüm oyların 1/3’ünden fazla olamaz. Kat malikleri kurulunun kararları, kat maliklerini, yönetici ve denetçileri bağlar.

Kat maliki kendisini ilgilendiren bir kararın alınmasında oy kullanamaz.

Kat malikleri kulunun toplanma esasları Kat Mülkiyeti Kanununun 29.maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre “Kat malikleri kurulu, yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Toplu yapılarda ise kurullar, en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanır.

Kat Malikler Kurulunda Alınan Kararlar Nasıl İptal Edilir?

Kat Mülkiyeti Kanununa göre “Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak 1 ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak 6 ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz.

Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir.

Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder"

Kat malikleri kurulu kararına katılmayan veya katılıp da muhalif kalan her kat maliki, bu kararların kanuna, yönetim planına, hakkaniyet ilkelerine aykırı olduğu gerekçesi ile Sulh Hukuk Mahkemesinde yönetim kararının iptali için dava açabilir.

Kat malikleri kurulu kararlarının iptalini sadece kat malikleri değil, bir kat maliklerinin bağımsız bölümünü daimi surette kullananlar da açabilirler.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021, 04:53
YORUM EKLE