banner53

Hisseli Arsada İnşaat Ruhsatı Almak İçin Tüm Hissedarların Onayı Gerekli mi?

Paylı mülkiyette, elbirliği mülkiyetinde ya da kat mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde ruhsat düzenlenmesi ve yapı yapılabilmesi için tüm paydaşların, ortakların ve kat maliklerinin izin vermesi gerekir.

Hisseli Arsada İnşaat Ruhsatı Almak İçin Tüm Hissedarların Onayı Gerekli mi?

İmar Kanunu’nun 22. maddesine göre, yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir.

Paylı mülkiyette, elbirliği mülkiyetinde ya da kat mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde ruhsat düzenlenmesi ve yapı yapılabilmesi için tüm paydaşların, ortakların ve kat maliklerinin izin vermesi gerekir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 55. maddesinin 8. fıkrasına göre parsel malik veya maliklerinin ruhsat ve eki onaylı projelere muvafakati alınmaksızın yapı ruhsatı düzenlenemez, onaylı projelerde tadilat yapılamaz.

Dolayısıyla tüm paydaşların, ortakların ve kat maliklerinin başvurusu olmadan ruhsat düzenlenmesi, mevzuata aykırılık teşkil edecektir.

İnşaat Ruhsatı Nereden Alınır?

Paylı mülkiyet bulunan taşınmaz üzerine inşaat yapılması, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 692. maddesi kapsamında “olağanüstü yönetim işleri” olarak kabul edilmektedir. 692. madde hükmüne göre, paylı malın özgülendiği amacın değiştirilmesi, korumanın veya olağan şekilde kullanmanın gerekli kıldığı ölçüyü aşan yapı işlerine girişilmesi veya paylı malın tamamı üzerinde tasarruf işlemlerinin yapılması, oybirliğiyle aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bütün paydaşların kabulüne bağlıdır. Bu nedenle paylı mülkiyette bulunan taşınmazlar için ruhsat başvurusunun tüm malikleri kapsayacak şekilde yapılması gerekir.

Paylı mülkiyet için yapılan bu açıklamalar, elbirliği mülkiyeti için de geçerlidir.             

Danıştay Kararı

Hisseli taşınmaz üzerindeki yapının ruhsata bağlanabilmesi için bütün hissedarların ruhsat başvurusunda bulunması veya muvafakat vermesinin şart olduğu...

Hisseli taşınmaz üzerindeki yapının ruhsata bağlanabilmesi için bütün hissedarların ruhsat başvurusunda bulunması veya muvafakat vermesinin şart olduğu hususu mülkiyet hakkının tabii bir sonucudur.

Öte yandan, hisseli bir taşınmazda inşa edilen yapı için usulüne uygun olarak yapılmış bir imar affı başvurusundan söz edebilmek için tüm hissedarların imar affı başvurusunda bulunması gerekir.

Bu durum karşısında; davalı idarece, davacıya ait imar affı başvurusunun değerlendirilmek suretiyle sonuçlandırılırken tüm hissedarların muvafakatini içeren veya her hissedarın ayrı ayrı af başvurularının bulunup bulunmadığı hususu incelenmeden tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemin iptali yolundaki temyize konu mahkeme kararında sonuç itibariyle isabetsizlik bulunmamaktadır.

Kat Mülkiyetine Tabi Yapılarda Birlikte Başvuru Şartı

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinin 2. fıkrasında, kat maliklerinden birinin bütün kat maliklerinin rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, kendi bağımsız bölümünde de ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamayacağı ifade edilmiştir.

Aynı Kanunun 44. maddesinde de, ana taşınmaza bağımsız bölüm ilavesi veya mevcut çekme kat yerine tam kat yapılması veya zemin veya bodrum katlarında veya arsanın boş kısmında 24. maddenin 2. fıkrasında yazılı yerlerin sonradan yapımı veya ilavesi için kat malikleri kurulunun buna oybirliğiyle karar vermesinin şart olduğu hükümleri yer almaktadır.

Bu nedenle, bu tamirat ve tadilat için kat malikleri kurulunun oybirliği ile karar verilmesi gerekmektedir. Ancak bu tadilatların yapılması için kat malikleri kurulunca oybirliğiyle bir karar alınmışsa maliklerin değişmesi durumunda da aynı konuda yeniden karar alınmasına gerek bulunmamaktadır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER