Hisseli Arsa Satışında Şufa Hakkı

Hisseli arsa, bir arsa üzerinde birden fazla kişinin mülkiyet hakkına sahip olması durumudur. Arsa üzerinde hisse sahibi olan her bir malike de hissedar denmektedir.

Hisseli Arsa Satışında Şufa Hakkı

Arsa üzerinde her bir malik eşit oranda hisseye sahip olabileceği gibi her bir malikin farklı oranlarda hisse sahibi olması da mümkündür.

Arsanın satımında ise geçerli bir satım işleminin gerçekleştirilebilmesi bakımından hisse sahibi her malikin satım işlemine katılması gerekmektedir.

Bu anlamda arsa üzerinde yapılan her neviden tasarruf işlemleri hissedarların ortak iradeleri ile yani ortak katılımı ile yapılabilir.

Hisseli Arsanın Hissedarlardan Birine Satılması 

Hisseli bir arsa, arsa üzerinde pay sahibi olan yani diğer bir hissedara satılabilir. Hatta bir paydaşın hissesini satmak istemesi halinde kural olarak diğer paydaşlara öncelikli bir alım hakkı tanınmıştır.

Paydaşların bu hakkı ön alım hakkı (şufa hakkı) olarak isimlendirilir. Bu anlamda ön alım hakkı paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması halinde, diğer paydaşların öncelikli satın alma hakkını ifade eden bir haktır.

Dolayısı ile hisseli bir arsada payını satmak isteyen malik öncelikle aynı arsa üzerinde diğer hisselere sahip olan maliklere, arsa payını almak isteyip istemediklerini sormalıdır. Şayet diğer hissedarlar böyle bir satın almaya yanaşmaz iseler o halde hisse sahibi payını dilediği üçüncü kişiye satabilecektir.

Fakat örneğin diğer hissedarların, o arsadaki pay ile ilgili önceden satın almama beyanında bulunmaları durumunda kural olarak bu beyanları da geçersiz olacaktır zira ön alım hakkından önceden vazgeçmek adına yapılan tüm beyanlar geçersizdir.

Ön alım hakkından feragat mümkün olmakla birlikte, genel nitelikli ve şekle aykırı şekilde yapılan vazgeçme beyanları hukuken herhangi bir sonuç doğurmayacaktır.

Hisseli Arsa Satışında Şufa Hakkı

Önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Önalım hakkı sahibi, adına payın tesciline karar verilmeden önce, satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hakim tarafından belirlenen süre içinde hâkimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür.

Payın üçüncü bir kişiye satılması durumunda yapılan bu satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilmelidir. Ön alım hakkı, kural olarak ön alım hakkına sahip olan paydaş veya paydaşlara şayet noter aracılığı ile bildirilmiş ise işbu bildirim tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kendisine bildirim yapılan paydaş veya paydaşlar tarafından kullanılmalıdır.

Şayet bu yönde bir bildirim yapılması söz konusu değilse işbu halde herhalde satışın yapılmasından itibaren 2 sene içerisinde ön alım hakkını haiz  paydaş veya paydaşlar tarafından kullanılmalıdır.

Ön Alım Hakkından Feragat Mümkün mü?

Ön alım hakkından feragat etmek kural olarak mümkündür. Bu anlamda önalım hakkından feragatin resmi şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekmektedir.

Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tabidir ve satıştan önce veya sonra yapılması mümkündür.

Ancak belirtmek gerekir ki genel nitelikli ve şekle uygun olarak yapılmayan feragat işlemi geçersiz olacaktır.

Nitekim hisseli arsa sahibi her bir hissedarında yukarıda açıklanan koşullara riayet etmek suretiyle ön alım hakkından feragat etmeleri mümkündür.

Hisseli Arsa Satışında Gerekli Belgeler Hangileridir?

Hisseli bir arsanın satım işlemleri için öncelikle alıcı ve satıcının anlaşması ve birlikte veya vekilleri aracılığı ile Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurmak suretiyle satış için gerekli evrakları tespit etmeleri ve gün almaları gerekmektedir.

Bu anlamda parsel ve hisse tespitlerinin yapılması ve açık olması ile beraber her bir hissedar diğer bir hissedarın iznine tabi olmaksızın arsa payını satabilecektir.

Hisseli arsa satışının yapılması için gerekli belgelerin temini ve hissedarın sahip olduğu parsellerin tespiti ile diğer hissedarların ön alım hakları konusunda gayrimenkul hukuku bilgisini haiz bir avukattan hukuki destek almanızı tavsiye ederiz.

Zira uygulamada bu gibi durumlarda mağduriyetler yaşanmakta ve sonradan satışların mahkeme eli ile iptal edilmesi durumları ile karşılaşılmaktadır. Hisseli arsa satışı konusunda detaylı bilgi ve hukuki destek almak için büromuz avukatları ile iletişime geçmeniz tavsiye olunur.

Hissedarın Şufa Hakkı Davası

Hisseli arsa satışından kaynaklanan ön alım hakkı davası bakımından görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Yetkili mahkeme ise üzerinde ön alım hakkı kullanılmak istenen taşınmaz malın yani arsanın bulunduğu yer mahkemesidir.

İçerik Çelik Avukatlık'tan Alınmıştır...

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2021, 04:30
YORUM EKLE