banner53

Hangi Durumlarda Tapu İptal Davası Açılabilir?

Mülkiyet haklarının teminini sağlayan tapu iptal davası, kanuna aykırı ya da usulsüz olarak düzenlendiği iddia edilen kaydın, hukuka uygun hale getirilmesini sağlayan önemli bir dava türüdür. Mirastan mal kaçırma, ehliyetsizlik, vekaletin kötüye kullanılması, çeşitli imar uygulamaları, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri, aile konutu, zaman aşımı ve zilyetlik nedeniyle oluşan mülkiyet haklarının ihlalinde tapu iptal davası açılabilir.

Hangi Durumlarda Tapu İptal Davası Açılabilir?

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Taşınmazların mülkiyetine dair açılacak olan dava, tapu kaydındaki hak sahibi olarak gözüken kişiye, kayıtlı hak sahibinin vefat etmiş olması durumda ise mirasçılarına karşı açılır.

Tüm taşınmazlara ilişkin açılan davalarda olduğu gibi tapu iptal davasında da, taşınmazın bulunduğu yer esas alınır. Bu yerin mahkemesi yetkili mahkeme statüsündedir.

Davacı ve davalı taraflar anlaşma sağlasalar bile, yetkili mahkeme haricinde bir mahkemede davanın görülmesi mümkün değildir.

Tapu İptal Davası Nereye Açılır?

Tapu iptal davası, Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde açılır. Taşınmaza ilişkin nitelik ve değer gibi özelliklere bakılmaksızın, Asliye Hukuk mahkemeleri görevlidir.

Hazırlanacak olan mahkeme dilekçesinde, taşınmaza ait kayıt bilgilerinin yanı sıra, arazi durumu ve meydana geldiği iddia edilen kanunsuzluk ya da usulsüzlük net bir şekilde açıklanmalıdır.

Bilirkişi incelemesi talep edilmesi halinde, keşif ya da tanık dinleme esnasında hangi noktalara dikkat edilmesi gerektiği de dilekçede yer almalıdır.

Dava dilekçesine ek olarak tapu kayıtları ve bu kayıtlara esas teşkil eden diğer belgelerin de dava dosyasına eklenmesi olası zaman kaybını azaltmaya yardımcı olur.

Tapu İptal Davası Zamanaşımı Süresi

Tapu iptal davası açmak için kanunda belirli bir süre öngörülmemiştir. Zamanaşımı süresi olmayan dava türlerinden biridir.

Tapu İptali ve Tescili Davasının Sebepleri Nelerdir?

Tapu iptali ve tescil davaları için zamanaşımı kavramı oldukça önemlidir.

Tapu iptali ve tescili davası kapsamında değerlendirilen sebepler kanunlarda sınırlı sayıda belirtilmiş olmayıp, yargı kararlarıyla şekillenmiştir.

Bu dava türünde sık karşılaşılan sebepleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

-- 01.04.1974 tarih, 1/2 sayılı Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kararına konu edilen ve uygulamada muris muvazaası olarak adlandırılan hukuksal nedene dayalı tapu iptali ve tescil istemli davalar,

-- Kadastro çalışması yapılmayan alanlarda, tapusuz taşınmazlar hakkında kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanılarak (TMK m. 713/1; 3402 sayılı Yasa m.14, 17) açılan tescil davaları,

-- TMK’nın 194. maddesine yani aile konutu şerhine dayalı tapu iptal ve tescil davaları,

-- Tapuda vekil eliyle gerçekleştirilen temliki tasarruflar hakkında, vekâletin hile ile alındığı ve kötüye kullanıldığı iddiası ile (TBK m. 502) açılan tapu iptal ve tescil davaları,

-- Aşırı yararlanma, yanılma, aldatma ve korkutma gibi iradeyi sakatlayan sebeplere (TBK m. 28, 30 ila 39) dayanılarak açılan tapu iptal davaları.

Görüldüğü üzere tapu ve tescil davası sebepleri noktasında değerlendirilmesi gereken birçok faktör olabilir.

Dolayısıyla ilgili mevzuatlara hakim ve davanın temelinde yatan nedenlerle ilgili tümüyle bilgi sahibi bir avukat ile çalışmak, şüphesiz dava seyri üzerinde doğrudan etkili olacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER