Depozito Hangi Durumlarda Geri Verilmez?

Depozito, kiralama taahhüdüne karşılık olarak kiranın bitmesinden sonraki dönemde kiralanan mülkte olması muhtemel zararların tazmini için verilmiş peşin teminattır.

Depozito Hangi Durumlarda Geri Verilmez?

Avukat Tuncay İlçim'in Yazısı...

Sözleşmede bir hüküm yoksa kiralananın ilk kiralandığı şekilde veya sözleşmede hüküm varsa ne şartlar altında bırakılacağının belirlenmiş olması halinde, kiralanan şey bu şartlara uygun ve kiracının su, elektrik vb. borçlarından arındırılmış olarak bırakılmış olursa depozitonun iadesi gerekir.

BK.nun 256. maddesi gereğince kiracı kiralananı tam bir özenle kullanmak, BK.nun 266. maddesi hükmünce de sözleşme sonunda aldığı hal ile kiralayana teslim etmekle yükümlüdür.

Bu durumun tespiti açısından kiralananı bir tutanakla tespit alıp mümkün oldukça yine bir tutanakla teslim etmekte fayda vardır. Bu tutanakta, hem teslim alırken hem de teslim ederken, kiralanan şeyin durumu ve varsa demirbaş ve eklenti durumlarının da açıkça tespit edilmiş olması gerekir. Böylece kiralanan şeyin artık terk edildiği ve teslim tesellüm durumlarının içeriği netleşmiş olacaktır.

Bazen takıntılı veya kötü niyetli malikler titiz incelemelerle patlak lamba için 2.000 lira depozitoyu ödemeyebilirler. Lambanın patlak olması bir arıza olarak telakki edilmiş olsa da zararın tazmininden arta kalan kısmın da yine kiracıya iade edilmesi icap eder. Bu tutanağın tutularak birlikte imza altına alınmasında sizin kiralanan şeyi terk ettikten sonraki kötü niyetli şekilde gerçekleştirilebilecek zararlardan korunmanız açısından da fayda vardır.

BK.nun 266/2 maddesi gereğince de kiracı sözleşme gereğince ve sözleşme şartlarına uygun olarak yaptığı kullanım sebebiyle husule gelen eksiklik yahut değişiklikten mesul değildir. Yani kiralanan şey bu kullanım sırasında eskimiş ise bundan sorumlu değildir.

Ancak kiracı hor kullanmadan doğan zarardan sorumludur. Mecurda hasar olduğu bilirkişi raporu ile belirlenecek olursa bu hasarın normal kullanımdan mı yoksa hor kullanımdan mı meydana geldiği konusunda mutlaka ayrım yapılarak rapor düzenlenmesi talep edilmelidir.

Depozito bedelinin iade edilmemesi halinde bu durum hakkında bir ihtar çekmek gerekebilir. Nitekim böylece temerrüd faizi talebiniz olursa bunun süresinin ihtarnameden itibaren tespiti mümkün olabilecektir.

Depozitonun Ödenmesinde Usul

Vadeli banka hesabına yatırılarak depozito olduğu ve filan kişinin onayı olmaksızın çekilemeyeceği” belirtilebilir. Böylece kiralamada bir zararın yaşanmaması durumunda, malik onay verip, depozito bedelini iade edebilir. Zararın yaşanması halinde ise bu giderleri depozito bedelinden karşılayabilir.

Bir problemin yaşanmaması durumunda kiraya veren, kira sözleşmesinin sona ermesini izleyen üç ay içinde kiracıya karşı kira sözleşmesiyle ilgili bir dava açtığını veya icra ya da iflas yoluyla takibe giriştiğini bankaya yazılı olarak bildirmemişse banka, kiracının istemi üzerine güvenceyi geri vermekle yükümlü olur.

Depozito bedelinin enflasyondan etkilenmemesi için yabancı para birimi ya da güncel kira bedelinin X katı olarak yazılması kiracıları koruyacak bir hüküm olacaktır. Ancak tam da bu noktada yapılan yeni düzenlemeler ile Borçlar Kanunu, kiraya verenin aldığı depozito bedelinin yalnızca bankaya koyulmasını öngörüyor. 

Bununla da kalmayıp, aynı zamanda bu bedelin tarafların müştereken belirleyecekleri bir ortak hesapta tutulmasını ve taraflardan birinin değil ikisinin de müşterek karar ve imzasıyla çekim yapılabilecek nitelikte bir hesap olmasını şart koşuyor.

Dolayısıyla müşterek hesapta tutulan depozito hem kullanılmadığı dönemde faizle değer kazanacak hem de tarafların keyfiyete dayalı kullanımları ortadan kalkacaktır. Kanunda hesaptan elde edilen gelir faiz geliri olarak açıkça belirtildiği için katılım bankalarına hesap açmak yerinde değildir.

Kira kontratı yapılırken kiralanan yerin ayrıntılı durumunun yazılması ve demirbaşların tespit edilmesi gerekmektedir. Kiracı, depozitoyu geri almak için kiralananı boşaltırken aldığı şekilde boşalttığını ispatlamak zorundadır. Bu da kiralananı boşaltırken kiralanan yerin alındığı şartlar ile teslim edildiğinin bir tutanak haline getirilmesi ile yapılabilir. Ayrıca kiracının aidat borcu olmamalıdır.

Depozito Kiraya Sayılabilir mi?

Esasen yasaya uygun olmasa da bazen depozitosunu hâksiz şartlar altında kalarak iade alamayan kiracıların uyguladığı bir yöntemdir. Ancak normal şartlarda kiracı depozitoyu kiraya sayamaz, Malik sayabilir. Malik kira süresinin sona erdiği dönemde kiracının son kira borcunu ödememesi sebebiyle bu borcu depozitodan tahsil edebilir.

Ancak kiracı bakımından verilen depozito esasen zarar ziyana karşılık verilmiş bir teminat hükmündedir. Kiracı ana borcu olan kiranın, depozito ile karşılandığını iddia ederek yükümlülükten kurtulmuş olmaz. Borcu bittikten sonra kiralanan (mecur) gerektiği gibi iade olmuşsa depozitoyu iade alma hakkı doğar. Depozitonun ödenmemesi halinde dava ve takip başlatılabilir.

Depozito ile Karşılanacak Masraflar

Kiracının “hor kullanımından” ileri gelen zararların tazmini ve varsa aidatlı borçlarının ödenmemesi halinde gayrimenkulün sahibi üzerine kalması muhtemel olan ve haksızlık doğuracak olan borçların tazmini amacıyla kullanılabilir. Bu zararların giderilmesinden sonra arta kalan kısımı iade etmek gerekir. Yapılan masrafların fatura ve kayıtlarının da elde tutulmasında fayda vardır.

Depozito Ne Kadar Olmalı?

Depozito bedeli, üç aylık kira bedelinden fazla olamaz.

Depozito Nasıl İade Alınır?

Depozito, kiralananda oluşacak hasarlar veya bina aidatlarının ödenmemesi durumunda kiraya vereni korumak amacıyla alınmaktadır. Kira sözleşmelerinde taraflar arasında kararlaştırılması halinde depozito ödenebilir. Fakat uygulamada kira sözleşmesinin geri alınmasında çeşitli sorunlar yaşanmaktadır.

Depozitonun geri alınması için depozito bedelinin muhakkak kira sözleşmesine yazdırılması gerekmektedir. Kira sözleşmesinin ayrıntılı ve doğru şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Depozitonun geri alınması için en önemli delilin kira kontratı ve kiralananın alındığı şekilde teslim edildiğinin ispatı olduğu unutulmamalıdır.

Ayrıca depozito bedelinin enflasyondan etkilenmemesi için yabancı para birimi ya da güncel kira bedelinin X katı olarak yazılması kiracıları koruyacak bir hüküm olacaktır.

Depozitonun geri alınabilmesi için öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken konu, sözleşmede kiralananın nasıl şekilde alındıysa aynı şekilde teslim edildiğinin ispatlanmasıdır. Bu sebeple kira kontratı yapılırken kiralanan yerin ayrıntılı durumunun yazılması ve demirbaşların tespit edilmesi gerekmektedir.

Kiracı, depozitoyu geri almak için kiralananı boşaltırken aldığı şekilde boşalttığını ispatlamak zorundadır. Bu da kiralananı boşaltırken kiralanan yerin alındığı şartlar ile teslim edildiğinin bir tutanak haline getirilmesi ile yapılabilir. Ayrıca kiracının aidat borcu olmamalıdır.

Aidat borçları da gayrımenkul sahibinin borcu sayılacağından kiraya veren aidat borçlarını depozitodan kesebilir. Kiracının sözleşme sona ererken ana borcu kiralananı aldığı şekilde teslim etmektir. Eğer kiralanan boyalı, temiz bir şekilde alınmış ise kira sözleşmesi sonunda da aynı şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Kiralanan başlangıçta boyalı değilse tekrardan boyalı halde teslim etmeye gerek olmayacaktır.

Kiracı kiralananı doğru bir şekilde kullanmak zorundadır. Normal kullanım dolayısıyla kiralananda meydana gelecek yıpranmalar dolayısıyla depozitodan kesinti yapılamaz. Depozitodan yasal olarak kesinti yapılabilecek durumlar kiralananda meydana gelen ve normal olmayan yıpranma ve zararlardır.

Örnek olarak kapıların kırık olması, duşakabinin kırılması, demirbaş olarak kontratta yazılı eşyaların kullanılamayacak durumu gelmesi söylenebilir.  Bu durumda kiralayan bu bedelleri depozitodan mahsup edip kalan bedeli ödemek zorundadır. Boyalı olarak kiralanan yerin de boyalı olarak teslimi gerekecektir.

Depozitodaki ana mantık normal olmayan kullanmadan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi olduğundan normal kullanma durumunda (boya hariç) ortaya çıkacak durumlardan kiracı sorumlu olmayacaktır.

Örnek olarak yeni biten bir binana kiralanan daire içerisinde demirbaş olarak verilmiş olan kombi, ankastre mutfak v.b ev eşyalarının ve dairenin kullanımdan kaynaklı eskimeler (kırıklık veya normal kullanımdan kaynaklanmayacak zararlar bu anlamda değerlendirilemez) sebebiyle depozitodan kesinti yapılamaz.

Depozitonun geri alınmasında öncelikle kiraya verene başvuru gerekmektedir. Bu başvurunun yazılı olması ispat açısından kiracının lehine olacaktır. Başvuru üzerine kiraya veren depozitoyu ödemez ise kiraya veren aleyhine icra takibi açılabilir.

Öncelikli olarak karşılıklı anlaşma yoluyla sorunu çözmek her zaman süre bakımından daha hızlı olacaktır. Fakat bu yolla çözülme imkânı olmayan durumlarda uygulamada kiracılar tarafından yapılan işlem kanuna aykırı olsa da son kira bedelinin depozitodan mahsup edilmesiyle yapılmaktadır. Bu yöntemde ise kiraya verenin dava açma riski her zaman mevcuttur.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021, 09:02
YORUM EKLE