Değerli Konut Vergisi Nedir? Tüm Ayrıntılar

Değeri 5 milyon lira ve üstü olan konutlar için getirilen Değerli Konut Vergisi, geçtiğimiz gün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye’de yer alan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değeri 5 milyon lira ve üzerinde olan konutların tabi tutulacağı vergi, Değerli Konut Vergisi olarak tanımlanıyor.

Değerli Konut Vergisi Nedir? Tüm Ayrıntılar

Değerli Konut Vergisi’ni taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmaza malik gibi tasarruf edenlerin ödeyeceğini belirten Avukat Mehmet Aslan, ”Eğer birden çok malik var ise bu durumda paylı mülkiyet sahibi hisseleri oranında, elbirliği ile malik olanlar ise müteselsilen yani her bir paydaş ayrı ayrı tüm borçtan sorumlu olur” dedi.

Değerli Konut Vergisine tabi olacak olan konutların değer belirlemesini, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya yetkilendirdiği değerleme şirketleri tarafından yapılacağını vurgulayan Avukat Mehmet Aslan, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veya yetkilendirdiği değerleme şirketleri tarafından konutun değeri belirlenip tebliğ edildikten sonra itiraz hakkınız elbette bulunuyor. Tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar itiraz yapılabiliyor. İtiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz için ise belirlenen değer, kesin kabul ediliyor.” 

Avukat Mehmet Aslan, Değerli Konut Vergisi’nin detayları hakkında şunları söyledi:

-- Mesken nitelikli taşınmazın değerinin 5.000.000 TL’yi aştığının (bu tutar dâhil) belirlendiği, yazılı vergi değerini değiştirme sebeplerinin doğması ve bu sebeplerin meydana geldiği ve varsa muafiyetin düştüğü tarihi takip eden yıldan itibaren başlar.

-- Yanan, yıkılan, tamamen kullanılmaz hâle gelen veya vergiye tabi iken muaflık şartlarını kazanan mesken nitelikli taşınmazlardan dolayı mükellefiyet, bu olayların vuku bulduğu tarihi takip eden taksitten itibaren sona erer.

-- Mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; 18 yaşını doldurmuş ve hiç bir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisinden muaftır. Eğer kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.

-- Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil)  vergiden muaftır. Ancak bu taşınmazların kiraya verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariç tutularak bu durumda vergiye tabi tutmuştur.

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri;

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar             (Binde 3)

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar           (Binde 6)

10.000.001 TL’yi aşanlar                                                (Binde 10) oranında vergilendirilir.

-- Vergiye konu taşınmaza ilişkin beyannameler, taşınmaz değerinin tespit edildiği yılı takip eden şubat ayının 20’nci gününe kadar yapılır. Bu beyanname yıllık olarak verilir. Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir. Yıl içerisinde 5 milyon lira tutarı aşan meskenin alınması hâlinde, mükellef tarafından takip eden yılın beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine beyanname verilir.
 

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2019, 07:29
YORUM EKLE