Bina Tamamlama Sigortası Nedir? Hangi Durumları Kapsamaz?

Bina tamamlama sigortası ile, satıcının iflası veya gerçek kişi satıcının ölmesi ya da gaipliğine karar verilmesi nedeniyle, poliçede belirtilen ön ödemeli konut satışına konu olan projeyi tamamlayamaması durumunda, teminat hesabında belirtilen menfaat sahiplerine, bu genel şartlara ve poliçe özel şartlarına göre teminat sağlanır.

Bina Tamamlama Sigortası Nedir? Hangi Durumları Kapsamaz?

Söz konusu sigorta ile sigortacı ön ödemeli konut satışına konu proje için poliçe düzenleyerek satıcıya genel bir teminat limiti tahsis eder.

Proje kapsamında, tüketicilere konut satışının yapılmasının ardından ise konut bedeli üst sınır olmak üzere her bir tüketici için, müstakil teminat senetleri düzenler.

Sigorta kapsamında sağlanan tazminat, teminat vb. güvenceler iflas veya tasfiye masasına dahil edilemez, haczolamaz, üzerilerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz. 

BİNA TAMAMLAMA SİGORTASINI KAPSAMAYAN DURUMLAR

-- Satıcının iflas söz konusu olmaksızın projeyi belirtilen niteliklere uygun olarak otuz altı ay içinde tamamlayamaması.

-- Proje kapsamında yer alan ve konut amaçlı olmayan taşınmazlara ilişkin ödemeler.

-- Deprem, yanardağ püskürmesi, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım, sel ve su baskım gibi doğal afetler nedeni ile projenin tamamlanamaması.

-- Sözleşmenin, Kanun ve Yönetmelikteki noterde düzenlenmemesi veya Yönetmelik hükmüne göre sözleşme içeriğinde yer alması gereken unsurlara aykırı olarak düzenlenmesi.

-- Sözleşmenin, kat karşılığı inşaat sözleşmesi şeklinde yapılmış olması halinde arsa sahiplerine ait menfaatler.

-- Tüketicinin cayması ya da sözleşmeden dönmesi durumunda, satıcı talep etmiş ise konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar olan bedel.

-- Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayım radyasyonlar, radyo-aktivite bulaşmaları veya kirlenme.

-- Herhangi nükleer kuruluş, nükleer reaktör veya bunların birleşik veya tamamlayıcı nükleer parçalarının radyoaktif, zehirleyici, patlayıcı veya diğer tehlikeli ya da kirletici özelliklerinden meydana gelen zararlar.

-- Atomik veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme yahut diğer benzer tepkime veya radyoaktif güç ya da madde kullanılan herhangi bir silah ya da cihazdan kaynaklanan zararlar.

-- Herhangi bir sınai, ticari, zirai, tıbbi, fennî veya sair barışçıl maksatlarla hazırlanan, taşınan, depolanan ya da kullanılanlar haricindeki radyoaktif izotoplardan kaynaklanan zararlar.

-- Her türlü kimyasal, biyolojik, biyo-kimyasal ya da elektromanyetik silahtan kaynaklanan zararlar.

-- Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (Savaş ilan edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar.

-- Kamu otoritesi tarafından projede yapılacak tasarruflar nedeniyle meydana gelen zararlar.

-- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar.

BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI PRİMLERİ

Sigorta primi, projedeki konut sayısı ve proje süresi göz önünde bulundurularak hesaplanır.

Prim ödeme şartları ise poliçede belirlenir. Ekonomik şartlarda değişiklikler olursa, prim bu şartlara göre yeniden düzenlenebilir.

Satıcı, sigorta primini ve faturalanan diğer masrafları poliçede kararlaştırılan şekilde zamanda öder.

Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi durumunda ise Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. 

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2019, 17:05

Emlak Gündemi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER