Apartman Yönetimi Nasıl Kurulur? Kat Malikleri Toplantısı Yeter Sayısı Kaçtır?

Bir yapı içerisinde 8 ve 8’den fazla bağımsız bölüm varsa apartman yönetimi oluşturulması zorunlu hale gelmiştir. Bu yönetim oluşturulurken tek bir yönetici seçilebilir bunun yanı sıra 3 kişilik yönetim kurulu da kurulabilir.

Apartman Yönetimi Nasıl Kurulur? Kat Malikleri Toplantısı Yeter Sayısı Kaçtır?

Apartman Yönetimi Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanununa göre uygulanmaktadır. Buna göre ana gayrimenkul üzerinde kurulacak olan yönetim, kat malikleri kurulunca yönetilmelidir. Yönetim stili, kanunların emredici hükümlerine göre belirlenmektedir.

İlk Apartman Yönetimi Nasıl Kurulur?

Ana gayrimenkule yeni taşınan ve bu nedenle de henüz herhangi bir apartman yöneticisi atanmamış olan apartmanlarda en kısa sürede yönetim kurulunun kurulması gerekmektedir.

Kanun kapsamında her türlü detay bununla ilgili düzenlenmiş olup uyulmadığında cezai yaptırımı da bulunmaktadır. “Apartman yönetimi kaç kişiden oluşur?” konusunda 1 veya 3 kişilik ekipten oluşabileceği kanunda belirtilmiştir.

Kanuna göre kat malikleri senede en az 1 kez yönetim planındaki zamanlara göre toplanmalıdır. Eğer planda net bir tarih belirlenmemişse o halde her takvim yılının ilk ayı içerisinde toplanmaları kanunda belirtilmiştir. Yönetim şekli ve yönetim tarzı kanunların emredici hükümlerinde bulunmaktadır. Seçilen yönetim kurulu bu kanunlara uyarak yönetimi sürdürmelidir.

İlk Apartman Yönetim Planı Nasıl Olmalıdır?

Apartman yönetim planı kapsamında birçok usul ve şart belirlenmiştir. Buna göre; kullanım, amaç ve şekil yönünden, yönetici ve denetçilerin alacağı ücretler ve diğer hususlar apartman yönetim planında belirlenmektedir. Bu plan dâhilinde tüm malikleri bağlayan bir sözleşme düzenlenmektedir.

Eğer yönetim planında olmayan bir hüküm hakkında işlem yapılacaksa anlaşmazlıkların doğması durumunda mutlaka bu sözleşmeye göre davranılmaktadır. Yönetim planında değişiklik yapılabilmesi için mutlak suretle, kat maliklerinin 4/5’inin oyuna ihtiyaç duyulmaktadır.

Kat malikleri mahkemeye her durumda başvurabilir ve dayanakları da 33. Madde olacaktır. Kat mülkiyetleri kütüğü önemli bir husustur. Bu kütük içerisinde yönetim planı ve daha sonra uygulanan değişikliklerin hepsinin tarihleri bulunmalıdır. Ayrıca kuruluş belgeleri de bu kütük içerisinde bulundurulur.

Apartman Toplantısı Nasıl Yapılır?

Senede en az 1 kez, yönetim planında gösterilen zamanlarda, gösterilmemişse her takvim yılının ilk ayında toplanan kat malikleri kurulu yönetim ile ilgili kararlar alır ve düzenlemeler yapar.

“İlk site yönetimi nasıl kurulur?” konusunda herhangi bir pürüz kalmadıktan sonra kurulan site yönetimi, bu kurulda hazır bulunur. Eğer toplu yapılar ise, 2 yılda birden az olmamak kaydıyla ikinci takvim yılının ilk ayı içerisinde toplanırlar.

Bunun yanı sıra önemli bir husus çıkmışsa, bunun neticesinde yönetici, denetçi veyahut kat maliklerinin 1/3’ünün isteği ile birlikte toplantı tarihinden en az 15 gün önce, tüm kat maliklerine imzalatılır ve toplantı sebebi bildirilerek toplantı yapılır.

Eğer yeter sayıya ulaşılamazsa, o halde 2. Toplantının zaman ve mekânı hakkında bilgi verilir. Fakat burada önemli olan husus iki toplantı arasının 7 günden az olmamasıdır.

Kat Malikleri Toplantısı Yeter Sayısı

Kat malikleri kurulu; kat malikleri sayısı, arsa payının yarısından fazlası ile toplanmaktadır. Bu toplantıdaki uygulanan oy sistemi ise oy çokluğu sistemidir.

Yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı en geç 15 gün sonra yapılır. Burada yeter sayı ise katılanların salt çoğunluğudur.

Apartman Yönetimi Seçilemezse Ne Olur?

Ana gayrimenkul içerisinde yaşayan kat malikleri, yönetim kurulu seçiminde anlaşamazsa, herhangi bir yönetici atayamazsa bu halde kanunun yaptırım gücü devreye girmektedir.

Apartman yönetmeliğinin uygulanabilmesi için yönetici atanması şarttır. Bu nedenle de kat maliklerinden biri söz konusu gayrimenkulün olduğu yerdeki sulh mahkemesine başvurmalıdır.

Kat maliklerinden sadece birinin talebi ve müracaatı ile işlemler başlamaktadır. Bunun yanı sıra diğer kat maliklerinin de dinlenmesi sağlanabilir ve buna göre karar verilebilir.

Böylece mahkeme tarafından apartmana yönetici atanması gerçekleştirilir. Seçilen yönetici, Kanunlara uygun bir şekilde vazifesini yerine getirebilmelidir.

Mahkemenin Atadığı Apartman Yöneticisi

Ana taşınmazın bulunduğu bölümdeki Sulh Mahkemesi tarafından seçilen apartman yöneticisi bu atama üzerinden geçen 6 aylık süre boyunca yönetici değişikliğine gidemez.

Mahkemenin seçtiği yönetici 6 ay boyunca görevini sürdürmek zorundadır. Fakat haklı sebepler mevcutsa bu sebeplerin mutlak suretle mahkemeye bildirilmesi gerekmektedir.

Böylece apartman yönetimi karar defterine bu işlem geçirilebilir ve buna göre değişiklik sağlanabilir. Buna karar verecek olan birim yine Sulh Mahkemesi olacaktır.

Bunun yanı sıra yönetici atanırken bir sözleşme imzalanmaktadır ve kendisinden teminat göstermesi talep edilebilmektedir. Eğer haklı bir sebep çıkarsa kat malikleri kurulu tarafından başta gösterilmediyse sonradan teminat istenebilir.

Seçilen yöneticinin adı, soyadı, ev ve iş adresi gibi bilgilerin ana gayrimenkul kapısına asılması şarttır. Herkesin görebileceği bir yere asılması gerekmektedir. Eğer bu işlem uygulanmazsa para cezası yaptırımı bulunmaktadır. 

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021, 02:34
YORUM EKLE