Aparatman ve Site Ortak Alanlarında Kedi veya Köpek Beslenebilir mi?

Hayvan besleyen kişiler ile komşuları arasında sıklıkla sorun yaşanmakta. Kanun koyucular karşılaşılan ihtilaflara kayıtsız kalmamış ve yasal düzenlemeler öngörmüştür. Peki bina ortak alanında hayvan beslemek yasak mı?

Aparatman ve Site Ortak Alanlarında Kedi veya Köpek Beslenebilir mi?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) ortak yeri tanımlamış ve ortak yerlerin kat malikleri tarafından nasıl kullanılacağına dair düzenlemeler yapmıştır. KMK madde 16 “Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar.” hükmü ile ana gayrimenkulün ortak yerlerinin bütün kat maliklerine ait olduğunu düzenlemiştir.

Bu düzenleme neticesinde anlaşılmalıdır ki herhangi bir kat maliki ana gayrimenkulün ortak yerlerini tek başına kullanamayacaktır.

Hemen burada ifade edelim; KMK madde 18 “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.” şeklindeki düzenlemesi ile kat maliklerinin borçları ve uyması gereken genel kuralları düzenlemiştir.

Maddenin lafzından anlaşıldığı üzere kat malikleri birbirlerini rahatsız etmemek ve Yönetim Planı hükümlerine uymak mecburiyetindedirler.

KMK; ortak yerlerde hayvan beslemeyi kesin olarak yasaklamadığı gibi izin de vermemiştir.

Kanun; ortak yerlerin nasıl kullanılacağına dair genel çerçeveyi belirlemiş ve bağımsız bölüm maliklerine Yönetim Planı ile emredici hükümlere aykırı olmamak şartı ile farklı düzenlemeler yapabilme olanağı tanımıştır.

Yargıtay’ın konuyla ilgili emsal niteliğinde kararları

…İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve ana taşınmazın yönetim planın 9. Maddesinde bağımsız bölüm ve eklentiler ile ortak yerlerde kedi köpek gibi hayvanların beslenmesinin kat malikleri kurulunun müsaadesine tâbi tutulduğu belirlenerek hüküm kurulduğuna göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir…

…Dosya içindeki bilgi ve belgelerden, yönetim planının 3/B-1 maddesi içeriğinden; anataşınmazın bahçesinde veya balkonunda köpek beslenmesinin yasaklandığı, köpeğin yalnızca ev içinde beslenmesine izin verildiği açıkça anlaşılmaktadır. Davalının bahçeye köpek kulübesi yapmak suretiyle köpek beslediği toplanan delillerle kanıtlandığına göre, mahkemece bu eyleminin önlenmesine, köpek kulübesinin kaldırılmasına, ortak alanın eski hale getirilmesine karar verilmesi gerekirken…

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 00:33
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER